НЕКСТ-ЕМ дооел како овластен регистрар, врши регистрација на нови домени како и обнова за истите од наредната година.

Доколку одлучите да не изберете нас како регистрар, цената за секоја ставка е следна:

 

ДоменМинимум регистрацијаЦена за регистрација прв патЦена за обнова
.com.mk1 година800 ден.400 ден.
.net.mk1 година800 ден.400 ден.
.org.mk1 година800 ден.400 ден.
.edu.mk1 година800 ден.400 ден.
.mk1 година800 ден.400 ден.
.мкд1 година800 ден.400 ден.
.com1 година1000 ден.1000 ден.
.net1 година1150 ден.1150 ден.
.org1 година1150 ден.1150 ден.

Напомена:

.com.mk, net.mk, inf.mk – Право да регистрираат имаат : трговски друштва, физички лица регистрирани за самостојно вршење дејност, лица со јавни овластувања, комори, задруги, финансиски организации, правни лица и физички лица регистрирани за вршење на стопанска дејност.

.org.mk – Право да регистрираат имаат : непрофитни организации, здруженија на граѓани и фондации, политички партии, синдикати, здравствени јавни установи, фондови, странски амбасади, непрофитни странски организации на кои со меѓународен договор или согласно со закон им е допуштено да вршат непрофитна дејност.

.edu.mk – Право да регистрираат имаат : образовни и научноистражувачки установи, странски образовни организации кои имаат дозвола за вршење образовна и научноистражувачка  дејност.

.mk – Право да регистрираат имаат: сите физички и правни лица.

.мкд – Право да регистрираат имаат: сите физички и правни лица.

Со почит,
НЕКСТ-ЕМ дооел