Web portal të Qendrës kombëtare farmakoinformative

Pas testimeve që zgjatën disa javë, sot fillomi me punë web portal-i i Qendrës kombëtare farmakoinformative, pranë Fakultetin Farmaceutik.

Portali mundëson komunikim të pandërprerë për personat që merren me këtë shkencë, poashtu mundëson edhe online edukim dhe parashtrim të pyetjeve në mënyrë interactive, të cilat nëpërmjet bazës interaktive të diturisë, përgjegjen nga ana e personave kompetent të QKFI. Përveç këtyre funksioneve, web faqja përmban informata dhe lajme për edukimin e popullatës gjenerale.