Tryezë e rrumbullakët: Krijimi i politikave publike

Aleanca Civile për Transparencë së bashku me Fondacionin Shoqëria e Hapur – Maqedonia (FOSM) dhe Eurotin – Qendra për Strategjitë Evropiane organizuan një tryezë të rrumbullakët të mbajtur më 4 qershor (e hënë) 2018. në Hotel Aleksandar Palace duke filluar nga ora 10:00.

• Cilat janë kapacitetet e institucioneve shtetërore për krijimin e politikave publike? Si mund të kapërcehen mangësitë e perceptuara në raportin e progresit për bërjen e politikave publike? Si të përgatitet administrata për procesin e negocimit?
• Si të nxitet bashkëpunimi ndërinstitucional në krijimin e politikave publike? Si të ndërtohet konsensusi në negociata?
• Cilat janë përvojat krahasuese në fushën e bashkëpunimit ndërinstitucional, kapaciteteve institucionale dhe nevojës për konsensus në krijimin e politikave publike, në kuadër të negociatave?
• Cili është roli i Parlamentit dhe i opozitës në ndërtimin e konsensusit në krijimin e politikave publike, në kuadër të negociatave?
• Cili është roli i sektorit civil në ndërtimin e konsensusit në krijimin e politikave publike, në kuadër të negociatave?
Në të gjitha këto tema u diskutua Znj. Fani KARANFILOVA-PANOVSKA, Drejtore Ekzekutive, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur -Maqedonia, Znj. Radmila SHEKERINSKA, Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Ministri i Mbrojtjes, HE Samuel Zbogar, Ambasadori i Bashkimit Evropian, z. Damjan MANCHEVSKI, Ministër i Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës, Z. Ljupço PETKOVSKI, Drejtor Ekzekutiv, EUROTHINK – Qendra për Strategjitë Evropiane, HE Danijela BARISIC, Ambasadore e Republikës së Kroacisë në Republikën e Maqedonisë, Z. Andrej ENGELMAN, Pjesë e ekipit negociues të Sllovenisë, znj. Kalinka Gaber Sekretare Shtetërore në VSNAJ, Znj. Diana ZUPANOSKA, Qendra Evropiane për Strategjitë Evropiane, Hulumtuese / Analiste, Znj. Gordana GAPIC DIMITROVSKA, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës Shefi i departamentit për menaxhimin e procesit të vlerësimit, publikimit dhe monitorimit të rregullores Përfaqësuesi i Sekretariatit të Përgjithshëm (TBC), Znj. Neda MALESKA SAKMAROSKA, Qendra për Menaxhimin e Ndryshimeve, Drejtore Ekzekutive, Z. Marko PANOVSKI, Hulumtues, Instituti për Demokraci “Societas Civilis”, si dhe moderatorët, z. Vasko POPETRESKI, gazetar dhe z. Vladimir MIRCHEVSKI, gazetar. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian.