Tarifat parafiskale - një barrë për kompanitë

Me ftesë të Finance Think, NEXT-EM mori pjesë në një prezantim të Analizës Hulumtuese të Taksave Para-Fiskale për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme, të përgatitur nga Finance Think, mbajtur në 25 Dhjetor 2019. në Hotelin Marriott.

Paneli i Degimeve Parafiskale të Debatit – Sa ngarkesë paraqesin ata për kompanitë, ishte menduar që të paraqiten rezultatet e hulumtimit dhe të stimulohet debati se në cilin drejtim kërkohen tarifat parafiskale. Panelistët ishin Kreshnik Bekteshi – Ministri i Ekonomisë, Blagica Petreski – Drejtor Ekzekutiv i Finance Think, përfaqësues të Dhomave të Tregtisë në vend Daniela Arsovska dhe Nebi Hoxha dhe Pavle Gacov – ekspert i taksave.