Takimi konsultativ

Me ftesë të Fondacionit për Menaxhment dhe Kërkim Industrial (MIR), NEXT-EM mori pjesë në një takim konsultativ “Punë e denjë – integrimi gjinor i dialogu social, roli i punëdhënësve dhe grave punëtore”, i cili u mbajt në Hotel Solun, Shkup më 21 shkurt 2024. Qëllimi i projektit është promovimi, përkrahja dhe rritja e pjesëmarrjes sociale dhe të drejtave të femrave punëtore në Maqedoni. Projekti parashikon krijimin e mekanizmave për të mbështetur konceptin e punës së denjë për gratë punëtore në kuadër të Platformës Kombëtare për Sipërmarrjen e Grave, promovimin e punës së denjë për gratë punëtore në kuadër të dialogut social, duke kontribuar në mbrojtjen e të drejtave të punës së grave punëtore dhe rritjen e ndërgjegjësimi i publikut për rëndësinë e punës së denjë në drejtim të rritjes ekonomike gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme. Në kuadër të projektit u themelua Komiteti për punë të denjë të grave punëtore, u zhvillua trajnimi për organizatat nga sektori civil me temën e punës së denjë për gratë punëtore dhe u bë studimi i kushteve të punës së denjë për gratë punëtore. përgatitur me rekomandime për promovim. Në takimin konsultativ morën pjesë përfaqësues nga sektori joqeveritar, fakultetet, sindikatat dhe palët tjera relevante të interesuara, të cilët diskutuan për dialogun social, punën e denjë dhe rolin e punëdhënësve në kontekstin e punës së denjë. Në takim u diskutua mbi gjetjet e studimit (Studimi i Punës së Denjë) dhe konkluzionet do të shërbejnë si bazë për përmbledhjet e politikave publike.