Seminari promovues "Stimulimi i kapaciteteve të reja të NVM-ve"

NEXT-EM dooel mori pjesë në një seminar për promovimin e projektit “Stimulimi i Kapaciteteve Inovative të NVM-ve”, me ftesë të Qendrës Rajonale të Biznesit, e cila u mbajt të enjten, 31 maj 2018, në orën 11 në restorantin “Dita dhe natën” në Shkup. Në këtë seminar u prezantuan disa prezantime për të marrë informacion në lidhje me aktivitetet e projektit dhe rezultatet e pritura të projektit, si dhe mundësinë për të qenë një nga kompanitë e përdoruesve të një shërbimi të sapo krijuar: plotësimin e pyetësorit për vetëvlerësimin e kapacitetit të inovacionit të firmës dhe përgatitjen e një Plani të Inovacionit të Veprimit.

Ndërmarrjet me interes për Projektin janë të gjitha kompanitë e sektorit të TI-së, pastaj kompanitë, aktiviteti i të cilëve është programimi kompjuterik, konsultimi dhe aktivitetet e lidhura me to, si dhe kompanitë e regjistruara për përpunimin e të dhënave, hosting dhe portaleve të internetit dhe aktivitete të tjera të shërbimit të informacionit. Svetlana Kirevska, Drejtore e Fondacionit për Zhvillimin e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme Shkup (partneri i projektit nga Republika e Maqedonisë), morri pjesë në punëtorinë me një prezantim të aktiviteteve të projektit “Stimulimi për Kapacitetet Inovative të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme”, Mirjana Bosnjak, Enti Shtetëror i Statistikave (partner i projektit nga Republika e Maqedonisë) me prezantimin e projektit “Iniciativa për NVM-të e kapaciteteve inovative”, Irena Gjorgjievska, Udhëheqëse e Njësisë për Përgatitjen e Programit, Fondi për Inovacionin dhe Zhvillimin Teknologjik me Prezantimin e Masave për Inovacionin Inkurajues dhe zbatimi i zgjidhjeve inovative dhe proceseve inovative në kompani: kompanitë me potencial të lartë të rritjes, si dhe ndërmarrjet e reja, të vogla dhe të vogla dhe Violeta Atanasovska, Koordinatore Kombëtare NCL, Ministria e Arsimit dhe Shkencës me Prezantimin e masave për të mbështetur inovacionin e NVM-ve në programin HORIZON 2020. Më në fund, u diskutua dhe iu përgjigj pyetjeve të publikut. Projekti për përforcimin e kapaciteteve të inovacionit të NVM-ve financohet nga Bashkimi Evropian përmes Programit të Bashkëpunimit të Mesdheut 2014-2020 (“INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020”).