Roli i sindikatave në mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve

Instituti për Politikën Evropiane (EPI) organizoi një prezantim mbi rolin e sindikatave, i cili u zhvillua në 25 Shtator, 2020. duke filluar nga ora 11.00 në Ragusa360 – Tavanë në Shkup. Ngjarja u hap nga Simonida Kacarska, Drejtore e EPI. Vildan Drpljanin foli në ngjarje për shoqërimin, konfuzionin ose abuzimin – Roli i sindikatave në mbrojtjen e punëtorëve dhe Kire Vassilev se si të forcojnë rolin e sindikatave në mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve.

Pas prezantimit, u hap një diskutim mbi temat, me panelistët Aneta Cekiќ (Instituti për Studime Ligjore Sociologjike dhe Politike) dhe Katerina Popovska (SSM), ku të gjithë pjesëmarrësit mund të bashkoheshin në diskutim me pyetjet dhe komentet e tyre. Hulumtimi u krye në kuadër të projektit “Aksioni Qytetar Aktiv për Demokraci”. Brenda këtij projekti, gjashtë hulumtime janë duke u përgatitur, mbi temat që dolën nga sondazhi i debatit të vitit të kaluar. NEXT-EM dooel gjithashtu kishte praninë e saj në këtë ngjarje.