Punëtori për zbatimin e STEM dhe TIK në ndërmarrësi - Shkup

Më 28 shtator 2018, nga ora 9 deri në orën 14, në hotelin “Porta” të Shkupit u zhvillua seminari i parë për aplikimet STEM dhe TIK, duke inkurajuar përdorimin e teknologjive të reja dhe fushat e STEM në sipërmarrjen, ku NEXT-EM mori pjesë.

Seminari i parë, nga tetë takimet e parashikuara, në të gjitha 8 (tetë) rajone të planifikimit, me vajzat dhe gratë sipërmarrëse (ekzistuese dhe potenciale) të moshës 18 vjeçare dhe është në kuadër të projektit “BËJE: Gratë Sipërmarrëse për Konkurrueshmërinë”, financuar nga Bashkimi Evropian.