Projekti i rrjetit Fiskast - tarifa parafiskale

Me ftesë të Finance Think dhe Agora, NEXT-EM dooel mori pjesë në një seminar me komunat,sektori i biznesit dhe sektori joqeveritar për dialog dhe optimizim të detyrimeve parafiskale, që u zhvillua më 26 maj 2022. në Hotel Panoramika duke filluar nga ora 10:00. Seminari synoi të ndihmojë në procesin e optimizimit të tarifave parafiskale.

Qëllimi i projektit është rritja e transparencës në nivel vendor, krijimi i një regjistri të tarifave parafiskale dhe rritja e bashkëpunimit të palëve të interesuara vendore, aktivitetet kryesore të projektit janë: Programi i trajnimit për ngritjen e kapaciteteve të aktorëve vendorë, Mbledhja dhe analiza e të dhënave për buxhetet vendore, me fokus në taksat parafiskale, Krijimi i një mekanizmi për krijimin dhe monitorimin e transparencës financiare dhe Forcimi i ndërgjegjësimit publik. Përcaktimi i rekomandimeve për optimizimin e taksave parafiskale në nivel vendor, si dhe futja e masave dhe mjeteve të reja për rritjen e transparencës financiare, ishin pjesë e takimit të sotëm të punës. Punëtoria u drejtua nga Dr. Blagica Petreski nga Finance Think dhe Aleksandar Spasov nga Agora.