Prezantimi i raportit të katërt për punën e AVMS dhe AEK

Me ftesë të EurothinK, NEXT-EM mori pjesë në Prezantimin për raportin e katërt monitorues mbi punën e AVMU-së dhe Agjencisë së Komunikimeve Elektronike në kuadër të projektit “Monitorimi i Performancës, Efektivitetit, Transparencës dhe Përgjegjësisë së Rregullatorëve të Medias – Watch Proformance”, mbajtur më 13 dhjetor 2017. në sallën publike në orën 11.30.

Znj. Slavica Biljarska, Specialiste për Marrëdhënie me Publikun, Znj. Snezana Trpevska, Ekspert i Medias, Z. Goran Lazarov, Koordinator i Projektit të EUROTHINK dhe Znj. Biljana Bejkova, Drejtore Ekzekutive e OJQ Infocentre. Moderatori ishte znj. Hristena Jovançeva, marrëdhënie me publikun nga EUROTHINK. Janë zhvilluar sondazhe nëse qytetarët e dinë se kush dhe çfarë shërbejnë të dy organet, nëse AVMU dhe AEK kanë punuar me përgjegjësi, si dhe sugjerime nga ekspertët për të përmirësuar punën e tyre. Projekti mbështetet nga Ambasada Britanike në Shkup.