Pjesëmarrja e prezantimit publik të strategjisë së KESH për periudhën 2012 - 2016

Ekipi i Menaxhimit NEXT-EM me ftesë të Agjencisë për komunikime elektronike morën pjesë në prezantimin publik të Strategjisë për funksionimin e KESH për periudhën 2012-2016 u mbajt më 15 shkurt, 2012 në Amfiteatrin 1-M6 Arsimore Qendra Shkup.

Prezantimi i strategjisë për të edukuar në mënyrë aktive komentet dhe sugjerimet e tyre njoftuar të gjithë opeartori në Maqedoni.