Përmes mosdiskriminimit ndaj mundësive të barabarta

Me ftesë të Konventës Kombëtare për BE-në në Republikën e Maqedonisë, NEXT-EM mori pjesë në debatin “Nëpërmjet mosdiskriminimit të mundësive të barabarta: Legjislacioni Evropian dhe Politikat dhe Praktikat Kombëtare”. Debati u mbajt të martën, më 19 shkurt 2019, nga ora 9 në Klubin e deputetëve të Kuvendit të Shkupit.

Ekspertët nga Maqedonia dhe Sllovakia në debat prezantuan njohuritë dhe praktikat e tyre në luftën kundër diskriminimit, e cila kufizon ndjeshëm potencialet e një shoqërie dhe pengon ushtrimin e të drejtave themelore të individëve si anëtarë të grupeve të caktuara. Lufta kundër diskriminimit bazuar në origjinën etnike ose racore, fenë, gjininë, orientimin seksual, aftësinë e kufizuar mendore ose fizike, bindjet politike ose përkatësinë partiake është një fushë jashtëzakonisht e rëndësishme në Kapitullin 19, kushtuar politikës sociale dhe punësimit në negociatat para anëtarësimit me BE.