"Me të menduarit kritik ndaj qytetarëve me aftësi të medias – Kritink"

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – Metamorfozë dhe Qendra për Strategjitë Evropiane Eurotink pati një prezantim në projektin “Me Mendimin Kritik për Qytetarët me Media Shkathtësi – Critink”, e cila zbatohet në 3 vitet e ardhshme, me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Veprimtaria u mbajt më 1 qershor 2018 (e premte) në orën 11:00 në Hotel Holiday Inn në Shkup, Dhomën e Jetës.

Qëllimi i takimit është përmes prezantimit të projektit për të nxitur bashkëpunimin në fushën e zhvillimit të mendimit kritik dhe të shkrimit të medias në frymën e hapjes dhe bashkëpunimit të të gjithë aktorëve. Duke vepruar kështu, ekipi i projektit paraqiti publikun elementet bazë të projektit dhe njoftoi thirrjen e parë për grante të vogla. Përfaqësuesit e ekipit të projektit në mënyrë të përmbledhur shpjeguan qëllimet dhe pritjet e projektit. Në këtë ngjarje morën pjesë Filip Stojanovski, drejtor i programit, Fondacioni Metamorfozis, menaxher i projektit KriTink – Prezantimi i projektit: qëllimet dhe aktivitetet e parashikuara, Goran Lazarov, Koordinator i Projektit, EUROTHINK – Prezantimi i Skemës së Granteve të Vogla, Emilija Petreska-Kamenyarova, Udhëheqëse e Departamentit për të Drejtat e Njeriut dhe Mediat Literacy në Agjencionin e Shërbimeve të Medias Audiovizive dhe Audiovizive të Republikës së Maqedonisë – Rëndësia e shkrim-leximit të medias dhe rrjeti kombëtar i literaturë mediatike të Republikës së Maqedonisë dhe Ljupço Petkovski, drejtor ekzekutiv i Eurothink. Më në fund, u diskutua dhe iu përgjigj pyetjeve të publikut.