Me shfrytezimin e shrbimeve te NEKST-EM DOOEL pajtoheni per kushtet e shfrytezimit

Kushtet elementare per shfrytezim:

 • Eshte i ndaluar cdo SPAM.

 • Sherbimet e NEKST-EM DOOEL nuk mund te shfrytezohen per shitje ,stershitje, huazim ose aktivitet ilegal , duke perfshire piraterine , substanca psikotropike , arme etj.

 • Permbajtjet pornografike jane te lejuara nese plotesohen kushtet per te dhe nese nuk thehen ligjet qe jane ne fuqi ne RM .

 • Shpallje e cdo lloj porosie qe paraqet urrejtje dhe diskriminim ne baza fetare ose racore ne Ueb faqet ose ne domene eshte rreptesisht e ndaluar .

 • Cdo distribuimi i materialeve qe thyejne te drejtat autoriale ose shenjave te regjistruara per autoresi , rreptesisht eshte e ndaluar , dhe shfrytezuesi automatikisht do te ckyqet nga sherbimet tona .

 • Nese hetohet se dikush nga shfrytezuesit e sherbimeve te NEKST-EM DOOEL i keqperdor keto sherbime , ose merren me aktivitete jolegale ato do te pergjohen dhe kontrollohen nga sherbimet tona si dhe organe tjera te Qeverise se RM .

 • NEKST-EM DOOEL e mban te drejten qe t`i kontrolloje permbajtjet e aktiveteteve te klienteve te saj dhe ,nese i keqperdorin kushtet per shfrytezim , atehere ato permbajtje do te hiqen dhe mund te nderpritet kontrata pa kurrfare pralajmerimi .

 • Klientet e NEKST-EM DOOEL pajtohen qe , ne cdo rast nuk do te ndermarin aktivitete ndaj kesaj organizate per te gjitha demet pershkak te mosrespektimit te kushteve per shfrytezim .

Kushte plotesuese per shfrytezim :

 • NEKST-EM DOOEL e mban te drejten qe pa paralajmerim paraprak ti ndryshoje kushtet per shfrytezim . Shfrytezuesit e sherbimeve te NEKST-EM DOOEL , jane te detyruar qe pa kurrfare kufizimesh ti pranojne kushtet e reja .

 • NEKST-Em DOOEL ka te drejte pa paralajmerim t`i suspendoje , kufizoje , shkyq ose t`i nderpreje sherbimet e klienteve te cilet i thyejne kushtet per shfrytezim te sherbimeve tona , ose thyen ligjet e RM . NEKSTE-EM DOOEL , poashtu me kerkese te organeve perkatese qeveritare mund ti kufizoje ose nderpreje sherbimet poqese konstaton thyerje te ligjeve dhe rregullave . Me kete rast , Ju pajtoheni qe pa asnjefare kufizimi kohore , nuk do ta konsideroni NEKST-Em si pergjegjese .

 • Ne procesin e regjistrimit te pare dhe te gjitha ato regjistrime qe do te pasojne me vone , shfrytezuesi i sherbimeve eshte i detyruar paraprakisht ta lajmeroje NEKST-Em DOOEL per ndryshimet qe do te behen dhe te jep informata te duhura plotesuese . Nese te gjitha keto ndryshime nuk paraqiten me kohe , per cfaredo problemi ne nuk mbajme pergjegjesi .

 • Pasi te behet pagesa per shfrytezimin e sherbimeve qe i ofron NEKST-EM DOOEL , ose pas aktivizimit te hostingut , nga sgerbimet tona do te merni instruksione te duhura per punen e metutjeshme . Instruksionet permbajne koston dhe fjalekalimin . Detyra juaj eshte qe keto informata t`i ruani ne vend te sigurt dhe mos t`ua jepni (huazoni) te tjereve . Ju do te jeni pergjegjes per punen e metutjeshme nese dicka nuk do te jete ne rregull .Ju , poashtu jeni te obliguar qe te paraqiteni tek ne (support@next-em.com.mk)nese hetoni se dikush ua keqperdor fjalekalimin tuaj .

 • NEKST-EM DOOEL pajtohet qe te shfaq permbajtje pornografike nese eshte ne perputhshmeri me ligjin , si p.sh. mosha e konsumuesve te jete mbi 18 vjec . Klientet obligohen qe para se te paraqesin permbajtje te ketilla , ta kontrollojne burimin dhe per kete me shkrese ta lajmerojne NEKST-EM DOOEL per hapat dhe qellimet e metutjeshme . NEKST-EM nuk pergjigjet per thyerjen e normave ligjore nga ana e shfrytezuesit dhe poqese heton ndonje gje te tille e mban te drejten qe te nderpres aktivitetet e ketilla .

 • Ju , si klient i NEKST-EM DOOEL , pajtoheni se nuk do te mereni me aktivitete jo legale , ose aktivitete qe i cenojne te drejtat autoriale , duke i perfshire edhe fajllat me permbajtje audiovizuele , fajlla ekzekutues , fajlla arkivues dhe te gjithe ato qe nuk kane leje autoriale . Poashtu obligoheni qe nepermjet sherbimeve te NEKST-EM DOOEL nuk do te beni aktivitete ilegale ose tregti jolegale .

 • Ju , si klient , jeni te obliguar qe me venien e te dhenave t`u permbaheni ligjeve lokale dhe shteterore dhe ti respektoni ato .

 • NEKST-EM DOOEL e mban te drejten per te ndermare masa perkatese ndaj shfrytezuesve te cilet lejojne perdorimin e permbajtjeve jolegale .

 • Gjate shfrytezimit te sherbimeve te NEKST-EM DOOEL , pajtoheni se nuk do te ndermerni hapa me te cilet do ta demtoni kompanine tone . Shfrytezuesit obligohen qe t`u permbahen rregullave dhe te mos e cenojne sekretin e te tjereve .

 • Nese sherbimet e NEKST-EM ju sherbejne per mbledhjen e te dhenave nepermjet Ueb faqes , shfrytezuesi eshte i obliguar qe te krijoj dosje apostafat per kete .

 • Ju , pajtoheni se nuk do t`i shfrytezoni sherbimet e NEKST-EM DOOEL per mbledhjen e kodeve keqberese ose ndonje softueri te rrezikshem me cka do te shkaktohet dem hadrverik ose softverik te kompjutereve dhe sistememeve te NEKST-Em DOOEL , ose organizatave tjera dhe klienteve tjere .

 • Pajtoheni qe ne asnje menyre nuk do te merni hapa e te tille qe te hyni ne menyre te palejuar per te perfituar informata me rendesi a qe jane ne dem te tjereve duke shfrytezuar sherbimet e NEKST-Em DOOEL .

 • Pajtoheni qe , sherbimet e ofruara nga NEKST-EM DOOEL , nuk do ta perdorni posten elektronike per ti demtuar shfrytezuesit dhe klientet .

 • NEKST-Em DOOEL e mban te drejten qe pa paralajmerim paraprak , te pamundesoje hyrjen ne posten elektronike , nese nuk i permbahen rregullave per shfrytezim .

 • Gjate shfrytezimit te sherbimeve tona , ju obligoheni se nuk do te ndermerni hapa te tille qe ti demtoni te tjeret .

 • NEKST-EM DOOEL , me qellim qe te mundesoje sherbime kualitative , perklientet e saj ofron mbeshtetje 24 ore , 7 dite ne jave .Kjo mbeshtetje eshte vetiniciatile e te punesuarve tane . E gjithe kjo eshte privilegj per konsumuesit tane .

 • Me shfrytezimin e sherbimeve te NEKST-EM DOOEL , ju pajtoheni qe cdo mosmarveshje qe buron prej sherbimeve dhe qe nuk jemi ne fajtor kryesor , nuk do t`na konsideroni neve fajtor per kete .

 • Pas skadimit te afatit te shfrytezimit te sherbimeve te NEKST-Em DOOEL , nese doni ta vazhdone te njejtin , pagesa duhet te behet para ose diten kur skadon afati. Pas skadimit te afatit , nese nuk na informoni per hapat e metutjeshem , ne pa kurfare paralajmerimi do t`i suspendojme ose nderpresim sherbimet . Gjate ketij procesi mund te fshihen te gjitha te dhenat qe i keni pasur dhe nuk mbajme pergjegjesi per te njejtat .