Konferenca Përfundimtare - Rëndësia e Kapitullit 20

Konferenca përfundimtare e projektit “Forcimi i kapaciteteve dhe mekanizmave për mbështetjen e procesit të reformimit të Kapitullit 20”, financuar nga Bashkimi Evropian, u mbajt më 8 maj në ora 11:00 në hotelin “Solun” në Shkup. Qëllimi i konferencës përfundimtare ishte të përmblidhte rezultatet dhe përfitimet e projektit, si dhe të kontribuonte në promovimin e Kapitullit Platforma20.

Konferenca gjithashtu promovoi qendrën burimore www.poglavje20eu.org si dhe videot edukative të krijuara, doracakët dhe dokumentet e politikave. Në konferencën me prezantime individuale u paraqitën organizatat qytetare (pjesëmarrësit) – zbatuesit e tetë projekteve kombëtare që u financuan përmes skemës së granteve të projektit. Projekti, i cili filloi me zbatimin në maj 2017, synon të arrijë koordinimin midis OSHC-ve, rrjeteve dhe politikave të monitorimit për Kapitullin 20 në nivel kombëtar dhe lokal, për të përmirësuar koordinimin dhe transferimin e njohurive me palët e tjera relevante. Projekti zbatohet nga Fondacioni për Shërbime Ndërmarrëse për Rini, Fondacioni për Menaxhim dhe Hulumtime Industriale dhe Shoqata e Zhvillimit Rural Yavor.Për këtë ngjarje ka pasur edhe NEXT-EM dooel.