Konferenca e Menaxhimit

Instituti për Demokraci “Societas Civilis” – Shkup organizoi një konferencë mbi mënyrën në të cilën zgjidhen dhe emërohen strukturat qeverisëse dhe procedurat që qeverisin ndërmarrjet publike, ndërmarrjet shtetërore dhe organet e pavarura. Konferenca u mbajt më 28 mars 2019. në Hotel Stone Bridge, duke filluar nga ora 9.30

Veprimtaria është pjesë e një projekti të financuar nga Mbretëria e Bashkuar përmes Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. Konferenca paraqiti gjetjet e hulumtimit, si dhe rekomandimet për përmirësimin e strukturës ligjore dhe institucionale kur bëhet fjalë për emërimet e strukturave qeverisëse. Gjetjet e hollësishme nga studimet e mëparshme tregojnë se për shkak të mungesës së procedurave këto organizata lënë hapësirë ​​për ndikime korruptive, si dhe rekomandime për përmirësimin e situatës. Gjithashtu vërehet një pabarazi e rëndësishme gjinore në përfaqësimin në strukturat qeverisëse.