Konferenca e Biznesit dhe të Drejtave të Njeriut

Konferenca për Biznes dhe të Drejtat e Njeriut, e mbajtur më 20.09.2019 në Shkup në Hotel Arka, është duke u zbatuar në kuadër të projektit “Promovimi i Parimeve të Biznesit dhe të Drejtave të Njeriut”, i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Shoqata Lidhja dhe Konfederata e Biznesit, synojnë të mbështesin të drejtat ekonomike dhe sociale në sektorin privat duke promovuar biznesin dhe të drejtat e njeriut.

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Mila Jarovska dhe përfaqësuesi i vjetër i Delegacionit të Bashkimit Evropian Vive Vimpari, Drejtori i Konekt Nikica Kusinikova iu drejtuan konferencës dhe diskutuan përfaqësuesit e dhomave të tregtisë, kompanive, organizatave të shoqërisë civile dhe ekspertë ndërkombëtarë. Veprimtaria u krijua për të bashkuar të gjithë aktorët përkatës dhe t’u jepte atyre mundësinë për të shprehur angazhimin e tyre për Parimet Udhëzuese të KB për Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut dhe për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e të drejtave të njeriut nga një këndvështrim biznesi. Për nevojat e projektit, për të përcaktuar nëse ekzistojnë politika dhe masa për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, është kryer një studim përmes monitorimit dixhital dhe një anketimi të ndërmarrjeve të zgjedhura nga 200 më të suksesshmet në vend. Sondazhi u krye për të përcaktuar se cila është gjendja aktuale e njohjes dhe mirëkuptimit të të drejtave të njeriut. Sondazhi identifikoi politikat dhe praktikat aktuale për zbatimin e të drejtave të njeriut në kompani. Rezultatet tregojnë sfidat dhe nevojat dhe janë pikënisja në krijimin e aktiviteteve të mëtejshme. NEXT-EM dooel gjithashtu mori pjesë në këtë aktivitet.