Juridika Prima - “Çështjet aktuale lidhur me funksionimin e regjistrit qendror dhe të personave juridikë”

Me ftesë të Juridika Prima – Instituti për Hulumtime Ligjore dhe Ekonomike dhe Edukim, NEXT-EM mori pjesë në një Seminar mbi Çështjet Aktuale lidhur me punën e Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë dhe personat juridikë, të mbajtur më 30 nëntor 2017. në Hotel Continental Shkup, duke filluar nga ora 10.30.

Seminari u hap nga Drejtori i Regjistrimit Qendror, znj. Marija Boškovska-Jankovska, me një fjalim mikpritës mbi situatën aktuale, risitë dhe sfidat në punën e Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë.
Pastaj ka pasur tema mbi Çështjet aktuale lidhur me Regjistrin e Tregtisë dhe Regjistrin e subjektet e tjera juridike (regjistrimi, ndryshimi i statusit etj.) – ekspozuesi Mate Ivanovski – Regjistrues në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë, Regjistrimi i të dhënave në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë për falimentim dhe likuidim të shoqërive tregtare – Ekspozues Aco Petrov,Kryetar i Dhomës së Administratorëve të Falimentimit të Republikës Maqedoni, Problemet aktuale në regjistrimin e ligjit të pengut në Regjistrin e Pengjeve dhe Ligjin për përmbarim – Ekspozues Phanika Trajkovska Ph. D., Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë, Statusi i pronës së personave juridik, të hyrat nga personat juridikë dhe suksesi i biznesit familjar – ekspozuesi prof. Dr. Angel Ristov, profesor i asociuar në Fakultetin Juridik “Iustinianus Primus” – Shkup.