Për të regjistruar një domen, është e nevojshme të kontrolloni nëse domeni është falas.

Nëse domeni është falas, kërkohen dokumentet e mëposhtme:

 • PERSONATI JURIDIK
  Për personat juridikë kërkesa paraqitet në mënyrë elektronike nëse është e nënshkruar me nënshkrim elektronik/dixhital në përputhje me rregulloren e nënshkrimit elektronik të vlefshme në R. Maqedonia. Në atë rast, është e nevojshme të dorëzoni vetëm dëshminë e pagesës për shërbimin e regjistrimit të domenit në adresën e mëposhtme të e-mail: info@next-em.com.mk

Në rast se personi juridik nuk ka nënshkrim elektronik/dixhital, kërkesa për regjistrim duhet të dorëzohet në origjinal. Krahas kërkesës është e nevojshme t’i bashkëngjitet një kopje e statusit aktual të personit juridik (jo më e vjetër se 6 muaj, e lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Moldavisë) dhe vërtetimi i pagesës.

 • PERSONAT FIZIK
  Për personat fizik kërkesa paraqitet personalisht në ambientet e NEXT-EM. Krahas kërkesës është e nevojshme të paraqisni kartën e identitetit (për kontroll) dhe vërtetimin e pagesës për shërbimin e regjistrimit të domenit. Kur kërkesa paraqitet në mënyrë elektronike, ajo nënshkruhet me nënshkrim elektronik/dixhital në përputhje me rregulloren e nënshkrimit elektronik në fuqi në R. Maqedonia. Në atë rast, është e nevojshme të dorëzoni vetëm dëshminë e pagesës për shërbimin në adresën e mëposhtme të postës elektronike: info@next-em.com.mk.

Kërkesa për regjistrimin e domenit mund të plotësohet në mënyrë elektronike duke përdorur Adobe Reader.

Domeni kombëtar i internetit i Republikës së Maqedonisë është domeni kryesor maqedonas .mk si dhe domeni cirilik i internetit .mkd.
Në kuadër të domenit .mk organizohen nëndomenet, të cilët quhen domene dytësore. Në domenet dytësore, në domenin .mk regjistrohen nëndomainët e quajtur domene terciare.

Në top domenin .mk sipas rregullave të MARnet organizohen:

Domeni primar .mk
Domenet dytësore

 • gov.mk
 • edu.mk
 • org.mk
 • com.mk
 • net.mk
 • inf.mk

Në top domenin .mkd sipas rregulloreve të MARnet organizohen:

 • Domeni primar .mkd

NEXT-EM është regjistruesi i autorizuar për regjistrimin e domenit të nivelit të lartë .mk dhe domeneve dytësore: edu.mk, org.mk, com.mk, net.mk, inf.mk, si dhe për top- domeni i nivelit .mkd.
Për regjistrimin e domenit sekondar gov.mk, MARnet mbetet i autorizuar.

Të gjithë personat juridikë dhe fizikë kanë të drejtë të regjistrojnë domen sekondar në domenin primar .mk.
Të gjithë personat juridikë dhe fizikë kanë të drejtë të regjistrojnë domen sekondar në domenin primar .mkd.

Të drejtën e regjistrimit të domenit terciar në domenin sekondar edu.mk kanë: institucionet arsimore dhe kërkimore shkencore, organizatat e huaja arsimore që kanë leje për kryerjen e veprimtarive arsimore dhe kërkimore-shkencore.

Të drejtë të regjistrimit të domenit terciar në domenin sekondar org.mk kanë: organizatat jofitimprurëse, shoqatat dhe fondacionet e qytetarëve, partitë politike, sindikatat, institucionet publike shëndetësore, fondet, ambasadat e huaja, organizatat e huaja jofitimprurëse që lejohen me marrëveshje ndërkombëtare ose në përputhje me ligjin të kryejnë veprimtari jofitimprurëse.

Të drejtën e regjistrimit të domenit terciar në domenin sekondar com.mk, net.mk dhe inf.mk e kanë: shoqëritë tregtare, personat fizikë të regjistruar për veprimtari të pavarur, personat me kompetenca publike, odat e këtyre personave, kooperativat, financat. organizatat dhe personat e tjerë fizikë dhe juridikë.

Numri që mund të regjistrohet nga një regjistrues është i pakufizuar.

Domenet regjistrohen për një periudhë nga një deri në dhjetë vjet, me të drejtë zgjatjeje pas periudhës për të cilën është regjistruar.

Regjistruesi është përgjegjës për saktësinë e të dhënave në kërkesë dhe për besueshmërinë e dokumentacionit të bashkëngjitur kërkesës për regjistrimin e domenit. Nëse më tej konstatohet se të dhënat e paraqitura në kërkesë janë të pasakta ose se dokumentacioni i bashkëngjitur kërkesës është i pabesueshëm, regjistruesi ka të drejtë të fshijë domenin pa pëlqimin paraprak të regjistruesit.

Regjistruesi mban përgjegjësi për çdo shkelje të pronësisë intelektuale (të drejtën e autorit, pronësinë industriale dhe mbrojtje të tjera në përputhje me rregulloret që rregullojnë këtë çështje), si dhe për çdo dëm të shkaktuar si rezultat i një shkeljeje të tillë, që rezulton nga fillimi i procedurës së regjistrimit të domenit. ose përdorimi i domenit.
Regjistruesi ka të drejtë të fshijë domenin pa pëlqimin paraprak të regjistruesit.

Rregulloret për .MK dhe .MKD

Emri i domenit NUK MUND të ndryshohet.

Regjistruesi mund të bëjë një ndryshim në regjistrin e domenit, me kërkesë të kontaktit për domenin, dhe që:

 • Ndryshimi i kontaktit administrativ mund të bëhet nga i regjistruari ose vetë kontakti administrativ.
 • Ndryshimi i kontaktit teknik mund të bëhet nga i regjistruari ose vetë kontakti teknik.
 • Ndryshimi i serverëve të emrave mund të bëhet nga regjistruesi, kontakti administrativ ose teknik.
 • Ndryshimi i regjistruesit mund të bëhet vetëm nga i regjistruari së bashku me të regjistruarin.
 • Regjistruesi është i vetmi kontakt i autorizuar për të fshirë domenin.

Sipas rregullave të MARnet, regjistruesi i paraqet regjistruesit një kërkesë për vazhdimin e regjistrimit të domenit të paktën 15 ditë para skadimit të periudhës së regjistrimit. Kërkesa për vazhdim mund të dërgohet në e-mail adresën e mëposhtme: info@next-em.com.mk. Gjithashtu, sistemi i gjendjes civile i kujton klientit dhe mundëson paraqitjen e një kërkese regjistrimi.

Nëse domeni nuk rinovohet deri në datën e regjistrimit, ai hyn në një periudhë të mbrojtur prej 120 ditësh dhe gjatë kësaj periudhe nuk mund të bëhet asnjë ndryshim në të dhënat e domenit.

Nëse domeni nuk rinovohet brenda 60 ditëve të para të periudhës së mbrojtur, domeni fshihet nga zona .mk, por nuk mund të regjistrohet nga një regjistrues tjetër.

Pas skadimit të 60 ditëve të mbetura të periudhës së mbrojtur (ose gjithsej 120 ditë), domeni fshihet dhe mund të regjistrohet nga një regjistrues tjetër.

Nëse Regjistruesi ka pushuar së ekzistuari, trashëgimtarët ligjorë mund të kërkojnë fitimin e të drejtës së përdorimit të domenit, pra riregjistrimin e domenit ekzistues dhe futjen e emrit të tyre në regjistër.

Me kërkesën për regjistrim duhet të paraqitet dokumentacion shtesë, si akt i vlefshëm që vërteton të drejtën e trashëgimisë.

Regjistruesi i domenit mund të heqë dorë nga e drejta për të përdorur domenin me një deklaratë. Në momentin e dhënies së deklaratës me shkrim te Regjistruesi, domeni fshihet dhe mund të regjistrohet nga një person tjetër në procedurën e regjistrimit të domain.

Arbitrazhi i përhershëm në MARnet është përgjegjës për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në lidhje me regjistrimin e domenit në përputhje me Rregullat për Procedurat e Arbitrazhit për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Regjistrimit të Domenit.

Regjistrimi i domenit mund të anulohet dhe domeni të çaktivizohet dhe fshihet nga regjistri në rastet e mëposhtme:

 • Regjistruesi po vepron në kundërshtim me kushtet për regjistrimin e domenit dhe në kundërshtim me Rregulloret e Regjistrimit të vendosura nga MARnet.
 • Regjistruesi kërkoi me shkrim anulimin e regjistrimit dhe fshirjen e tij nga regjistri.
 • Regjistruesi i domain-it nuk ka shlyer detyrimet financiare për regjistrimin ose rinovimin e domenit.
 • Regjistruesi nuk është në gjendje të plotësojë kushtet teknike për funksionimin e domenit.
 • Regjistruesi ka ofruar të dhëna dhe dokumentacion të gabuar dhe jo të besueshëm në procedurën e regjistrimit.
 • Regjistruesi nuk ka paraqitur një ndryshim të të dhënave të detyrueshme për veten dhe për përdorimin e domenit.
 • Regjistruesi nuk respekton detyrimet dhe përgjegjësitë e tij të përcaktuara nga Rregulloret e Regjistrimit të Domenit.
 • Regjistruesi nuk merr përsipër përgjegjësi dhe nuk bashkëpunon me shërbimin, pra me personat e autorizuar për domenin dhe në raste të tjera kur është e nevojshme të ndërmerren aktivitete të caktuara.
 • Regjistruesi i domenit keqpërdor domenin në një mënyrë që me përdorim ose mospërdorim cenon pronësinë intelektuale,    të drejtën e autorit sipas rregullave ligjore pozitive.
 • Në raste të tjera të përcaktuara me ligj
 • Nëse domeni nuk rinovohet dhe ka kaluar periudha e mbrojtur prej 120 ditësh, Regjistruesi ka humbur të drejtën për të përdorur domenin.

Për të regjistruar domenin, është i nevojshëm vendosja teknike e serverëve të emrave (cilësimet DNS).

Sipas rregullave të MARnet, emri i domenit .mk mund të përmbajë këto elemente:

 • Të përbëhet nga shkronjat e alfabetit (në këtë rast, shkronjat e vogla dhe të mëdha nuk dallohen), numrat nga 0-9 dhe shenja “-” (vizë).
 • Të përbëhet nga të paktën 1 (një) deri në maksimum 63 (gjashtëdhjetë e tre) karaktere, dhe karakteret e para dhe të fundit nuk mund të jenë karakteri “-” (dash).
 • Karakteri “-” (dash) nuk duhet të shfaqet dy herë radhazi.

Sipas rregullave të MARnet, emri i domenit .mkd mund të përmbajë elementët e mëposhtëm:

 • Ai duhet të përbëhet nga shkronja të alfabetit maqedonas (shkronjat e vogla dhe të mëdha nuk dallohen), numrat 0-9 dhe shenjën “-” (vijë).
 • Të përbëhet nga të paktën 3 (tre) deri në maksimum 30 (tridhjetë) karaktere dhe karakteret e para dhe të fundit nuk mund të jenë karakteri “-” (dash).
 • Karakteri “-” (dash) nuk duhet të shfaqet dy herë radhazi.