IGF-ja e dytë vjetore e MKD-së

Ftesë  për IGF MKD (Internet Governance Forum Maqedoni) – Forumi i Qeverisjes së Internetit në Maqedoni IGF MKD, NEXT-EM dooel mori pjesë në Forumin e Dytë të Internetit të Qeverisjes së Internetit IGF MKD, e cila është një iniciativë kombëtare brenda kornizës së Forumit Global të Qeverisjes së Internetit. Veprimtaria u mbajt më 31 tetor 2018, në Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë, duke filluar nga ora 11:00.

Forumi është një hapësirë ​​e hapur, gjithëpërfshirëse dhe jozyrtare për dialog mbi çështjet e qeverisjes së Internetit midis të gjithë aktorëve në shoqërinë maqedonase, qeverinë, ligjvënësit, sektorin privat, shoqërinë civile, komunitetin teknik, arsimin, mediat, përdoruesit përfundimtar etj. Qëllimi i forumit ishte ngritja e vetëdijes dhe promovimi i një kuptimi më të mirë të “qeverisjes së internetit”, ndërtimi ose fuqizimi i kapacitetit të këtyre palëve të interesuara për të marrë pjesë aktive në proceset kombëtare për qeverisjen e internetit, lehtësimin e diskutimit, shkëmbimin e mendimeve dhe bashkëpunimin në çështjet që lidhen me në internet.