GDPR - Rregullimi dhe pajtueshmëria

Organizuar nga MKStartup dhe Impetus, e enjte 19.09. 2019 deri në orën 17h. u mbajt një ngjarje për Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ku mund të dëgjonim më shumë për rregulloren, e cila ndikon tek ne pa marrë parasysh se ku jetojmë.
Temat e diskutuara ishin:
Cila është rregullorja e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave?
Impactfarë ndikimi ka kjo rregullore tek ju dhe kompanitë?
Cilat të dhëna personale mbrohen sipas kësaj rregulloreje?
A kemi të drejtë të kërkojmë që të dhënat tona të fshihen nga serverët e një kompanie?
Cilat janë pasojat nëse kompanitë nuk respektojnë këtë rregullore?

Përgjigjet e këtyre pyetjeve janë dhënë nga Liljana Pecova – Ilieska e cila është Master i Filologjisë, themeluese e IMPETUS – Qendra për Internet, Zhvillim dhe Qeverisje të Mirë, si dhe një nga themeluesit e Forumit për Qeverisjen e Internetit në Maqedoni, IGF-MKD. Anëtar i Komisionit të Ankesave të Këshillit të Etikës së Medias. Ai është autori i disa punimeve shkencore për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe pjesë e grupit të ekspertëve për përgatitjen e programit pasuniversitar në këtë fushë. Trainer i ertifikuar i të Rriturve. Kontributi afatgjatë në edukimin e grupeve të synuara në arsim për internet më të sigurt për fëmijë dhe nxënës. Ai është pjesë e bashkësisë së mbrojtjes së intimitetit me një interes të veçantë në sektorin e “sigurisë dhe mbikëqyrjes” dhe “të drejtës së intimitetit, veçanërisht në media”. NEXT-EM dooel gjithashtu mori pjesë në këtë aktivitet.