Forumi Ndërkombëtar - Kapitulli 20

(YES) në kuadër të projektit “Forcimi i kapaciteteve dhe mekanizmave për mbështetjen e procesit të reformave të Kapitullit 20”, organizoi një Forum Ndërkombëtar në temën “Integrimi në Bashkimin Evropian dhe Procesi i Reformimit të Negocimit Kapitulli 20: Ndërmarrja dhe Politika Industriale”, nga 18 – 19 prill 2019, në Hotel Arka, Shkup.Forumi dy-ditor ndërkombëtar synonte të sigurojë rrjetëzimin dhe shkëmbimin e praktikave të mira në fushën e Kapitullit 20.

Përveç mundësive për rrjetëzim në nivel ndërkombëtar, ngjarja mundësoi promovimin e aktiviteteve të platformës së sapo krijuar “Kapitulli 20”, si dhe promovimin e bashkëpunimit rajonal për krijimin e politikave dhe politikave më të mira industriale për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Forumi përfshiu diskutimet e paneleve si dhe takimet e rrjetëzimit midis OSHC-ve dhe institucioneve në rajon me qëllim të transferimit të njohurive dhe shkëmbimit të praktikave të mira. Forumi përfshiu rreth 70 pjesëmarrës, ekspertë në fushën e kapitullit 20, përfaqësues nga institucionet përkatëse kombëtare dhe rajonale, odat ekonomike, inkubatorët e biznesit, parqet teknologjike, fakultetet dhe kompanitë. Në forum ka pasur edhe pjesëmarrje të NEXT-EM dooel.