Analiza "Zbatimi i vendimeve të GJEDNJ-së në periudhën 2013-2016"

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur në Maqedoni më 14 dhjetor 2017, në ora 12: 00 në Hotelin Aleksandar Palace në Kongresin II, promovoi analizën “Zbatimi i vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në periudhën 2013-2016”.

Promovimi i analizës u pasua nga një debat, ku folës në këtë eveniment ishin Znj. Gordana Lazetic, profesoreshë në Fakultetin Juridik dhe anëtar i Bordit të Fondacionit të Shoqërisë së Hapur Maqedoni, si dhe autorët e analizës, Mirjana Najcevska dhe Z. Sashko Todorovski dhe bashkëpunëtorja e analizës z. Darko Pavlovski dhe Znj. Betsy Apple, Drejtore e Avokimit për Departamentin e Sundimit të Ligjit në Nismën e Drejtësisë për Shoqëri të Hapur me Nju Jork, u drejtuan në takim. Analiza nga njëra anë synon të kompletojë pasqyrën e vendimeve të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) që i referohen Maqedonisë (përmes prizmit të ekzekutimit të tyre), dhe nga ana tjetër synon të hartojë tendencat e zhvillimit lidhur me duke vepruar në GJEDNJ (nga aspekti i fushave në të cilat procedurat janë iniciuar nga qytetarët e Republikës së Maqedonisë dhe nga aspekti i rekomandimeve të dhëna ose që rrjedhin nga vendimet e GJEDNJ-së).