AKE – vertëtim për regjistrim të kryer – notifikim

NEKST-EM fitoi vërtetim e regjistrimit të kryer – notifikimit për të filluar me kryerjen e shërbimeve elektronik, publike, nga Agjencioni për komunikim elektronik.

Kjo do të thotë që NEKST-EM ka mundësi t’i realizoj të gjitha të drejtat dhe obligimet e një operatori të rrjeteve elektronike, publike, të komunikacionit, ose kryrjen e shërbimeve të komunikacionit elektronik, të karakterit public, normalisht, nëse plotësohen kushtet të parapara më ligj.