AEK - Tubim i parë publik për vitin 2010

Me ftesë prej Agjencionit për komunikime elektronike , ekipi menaxhues i NEKST-EM dooel , mori pjesë në tubimin e parë publik për vitin 2010 , i cili u mbajt në hotelin Kontinental , sala e kongreseve në Shkup .

Sipas parimit për aktivitet transparent , AEK , këto tubime i organizoi me qëllim që palët e interesuara të informohen dhe njoftohen me aktivitet e saj , strategjitë , planet dhe kahjet për zhvillim të gjithmbarshëm të kompanisë . Këtu pat shkëmbim ideshë për zhvillimin e mëtutjeshëm të punës së AEK-ut dhe të gjithë subjekteve në fushën e komunikimeve elektronike .
Këtu pat prezantime dhe diskutime të ndryshme si nga ana e AEK-ut poashtu edhet të pjesëmarrësve në këtë tubim .