AEK – Takim i dytë publik për vitin 2023.

Me ftesë të Agjencisë për Komunikime Elektronike, NEXT-EM dooel mori pjesë në Takimin e Dytë Publik për 2023. e cila u mbajt më 26 Dhjetor 2023. duke filluar nga ora 10h. në ndërtesën administrative të AEK – Salla e Biznesit.  Takimi u hap nga Drejtori i Agjencisë, z. Jeton Akiku. Duke respektuar parimin e funksionimit transparent dhe dispozitat ligjore, Agjencia për Komunikime Elektronike organizoi këtë takim me qëllim që t’u mundësojë të gjithë palëve të interesuara dhe të interesuara të informohen dhe të familjarizohen me aktivitetet e saj në vitin e kaluar dhe planet dhe strategjitë për periudhën e ardhshme. Në këtë takim pati prezantime për temat e mëposhtme, Zhvillimi i tregut për komunikime elektronike, prezantues Kristina Božinovska – Udhëheqës i Departamentit për rregullim, mbrojtje të përhershme të të drejtave të përdoruesve fundorë, prezantues Valentin Gjurovski – shef i departamentit për zgjidhjen e kontesteve, MKD CIRT Services – prezantues Sevdali Selmani – Shef i Departamenti i Qendrës Kombëtare për reagimin ndaj incidenteve kompjuterike, Aktivitetet e realizuara të Departamentit për Radiokomunikacion, prezantues Jane Jakimovski – Udhëheqës i Departamentit të Radiokomunikacionit, Internet broadband në rrjetet fikse, e ardhmja teknologjike dhe monitorimi i zhvillimit teknologjik evropian, prezantuesi Boris Arsov – shef i departamentit të telekomunikacionit dhe raporti për cilësinë e rrjeteve publike mobile. në qytetin e Shkupit prezantues Jonçe Grozdanovski – Udhëheqës i Sektorit për kontroll dhe monitorim të radiofrekuencave.