AEC - Konferenca Ndërkombëtare Rregullatore për 2023

Me ftesë të Agjencisë për Komunikime Elektronike, NEXT-EM mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare Rregullatore, e cila u mbajt nga 29 deri më 31 maj 2023. në Hotel Izgrev – Strugë. E nënta me radhë, AEK organizon një Konferencë Ndërkombëtare Rregullatore, me qëllim nxitjen e debatit publik mbi çështjet që lidhen me zhvillimet më të fundit teknologjike në sektorin e TIK, përmes shkëmbimit të mendimeve, zgjidhjeve të problemeve të mundshme, praktikave dhe përvojave më të mira. Titulli i konferencës “Shoqëria 5G është e pranishme” me temat e diskutuara ishin: Sesioni 1 – 5G (teknologji, rast studimi, QoS, matjet, mbulimi, sfidat, ndarja e infrastrukturës), Sesioni 2 – Siguria kibernetike (bashkëpunimi rajonal, prioritetet ) mbi sigurinë kibernetike, rritjen e ndërgjegjësimit, strategjitë e sigurisë, nevojën për një qasje proaktive, krimin kibernetik, operatorët e infrastrukturës kritike), Sesioni 3 – Sfidat rregullatore (gjendja aktuale e tregut, ndërtimi i rrjeteve, rregullimi OTT, analizat e tregut, çmimi i konkurrencës) roaming, përdoruesit fundorë), Sesioni 4 – Produktet e telekomit (teknologji, studim rasti, pajisje). Persona të famshëm ishin të ftuar nga institucionet maqedonase dhe ndërkombëtare, duke përfshirë përfaqësues qeveritarë, organe rregullatore, operatorë, kompani të tjera, si dhe figura kyçe në tregun maqedonas dhe atë botëror të komunikimeve elektronike. Këtë konferencë e hapi drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike, z. Jeton Akiku. Konferenca ofroi një platformë të shkëlqyer për një dialog të qëllimshëm midis të gjithë aktorëve dhe një bazë të shkëlqyer për shkëmbimin e pikëpamjeve mbi temat me interes të përbashkët përmes shkëmbimit të njohurive dhe përvojës. Pjesë aktive mori edhe NEXT-EM dooel.