Me ftesë të Agjencisë për komunikime elektronike, NEXT-EM mori pjesë në konferencën rregullator ndërkombëtar të 27 dhe 29 qershor 2016 i cili u mbajt në Hotel Inex Gorica – Ohër.
Konferenca Ndërkombëtare Rregullator është i organizuar në mënyrë që të stimulojë debatin publik mbi çështjet që lidhen me përparimet e fundit teknologjike në sektorin e TIK nëpërmjet shkëmbimit të mendimeve, zgjidhjet për problemet e mundshme, praktikat më të mira dhe përvojat.

Konferenca u ndoq nga personalitete të njohur nga Maqedonia dhe bota, duke përfshirë zyrtarët e qeverisë, rregullatorët, përfaqësues të ITU, përfaqësues të Bashkimit Evropian, operatorët, prodhuesit, dhe personat kyç të tregut maqedonas dhe botëror për komunikimet elektronike. Konferenca u hap nga drejtori i Agjencisë për komunikime elektronike, Z. Sasho Dimitrijoski.
Konferenca ofroi një platformë të shkëlqyer për dialog kuptimplotë mes të gjitha palëve të interesuara dhe një bazë e shkëlqyer për shkëmbimin e pikëpamjeve mbi tema me interes të përbashkët, duke ndarë njohuritë dhe përvojën. NEXT-EM ka pjesëmarrje aktive dhe gëzonte organizimin e shkëlqyer të kësaj ngjarje të mrekullueshme.