IT технологијата оди напред, ние ја следиме, Вам Ви останува само да не следите Нас..


Со Нас правите ИТ чекор - НАПРЕД!

АЕК – потврда за извршена регистрација – нотификација

НЕКСТ-ЕМ дооел доби потврда за извршена регистрација – нотификација за започнување со вршење на јавна електронска комуникациска услуга од Aгенцијата за електронски комуникации.

Ова значи дека НЕКСТ-ЕМ дооел има можност за остварување на правата и обврските на оператор на јавни електронски комуникациски мрежи или давател на јавни електронски комуникациски услуги, нормално доколку се исполнат условите пропишани со закон, пропис или акт.