IT технологијата оди напред, ние ја следиме, Вам Ви останува само да не следите Нас..


Со Нас правите ИТ чекор - НАПРЕД!

Веб портал на Национален фармакоинформативен центар

После неколку неделно тестирање од денес во функција е ставен порталот на Националниот фармакоинформативен центар (НФИЦ) при Фармацевтскиот факултет.

Порталот овозможува постојана комуникација на фармацевтите во Македонија како и можности за онлајн едукација и интерактивно поставување на прашања кои преку интерактивната база на знаења се одговараат од страна на стручниот тим на НФИЦ. Покрај овие наменски функции порталот содржи информации и новости за едукација на општата популација.