IT технологијата оди напред, ние ја следиме, Вам Ви останува само да не следите Нас..


Со Нас правите ИТ чекор - НАПРЕД!

Тарифник

НЕКСТ-ЕМ дооел како овластен регистрар, врши регистрација на нови домени како и обнова за истите од наредната година.

Доколку одлучите да не изберете нас како регистрар, цената за секоја ставка е следна:

Напомена:

.com.mk, net.mk, inf.mk - Право да регистрираат имаат : трговски друштва, физички лица регистрирани за самостојно вршење дејност, лица со јавни овластувања, комори, задруги, финансиски организации, правни лица и физички лица регистрирани за вршење на стопанска дејност.

.org.mk - Право да регистрираат имаат : непрофитни организации, здруженија на граѓани и фондации, политички партии, синдикати, здравствени јавни установи, фондови, странски амбасади, непрофитни странски организации на кои со меѓународен договор или согласно со закон им е допуштено да вршат непрофитна дејност.

.edu.mk – Право да регистрираат имаат : образовни и научноистражувачки установи, странски образовни организации кои имаат дозвола за вршење образовна и научноистражувачка  дејност.

.mk – Право да регистрираат имаат : сите физички и правни лица.

.мкд – Право да регистрираат имаат : сите физички и правни лица.

Со почит,
НЕКСТ-ЕМ дооел