План за раст за Западен Балкан

Институтот за европска политика – ЕПИ, организираше настан за План за раст за Западен Балкан, кој се одржа на 21 Декември 2023 год. со почеток во 13 часот, во Хотел Панорамика во Скопје. Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ) ја предводи Тематската фокус група (TWG) Пристап до единствениот пазар како една од седумте TWG на CSF на Берлинскиот процес во Тирана. Следејќи ги тематските консултативни настани и состаноците за застапување одржани на европски престолнини, ЕПИ подготви документ за политики со препораки за подлабоки економскиинтеграција на СБ во ЕУ. „Планот за раст за Западен Балкан“ претставен од Европската комисија предложи план за постепен и полесен пристап до пазарите на Европската унија. Предлогот на Комисијата ги истакнува патиштата за поблиска интеграција на Единствениот пазар на ЕУ во 7 области за трговија со стоки и обезбедување услуги. Главниот предуслов на планот е земјите од регионот да реализираат фундаментални реформи и да го исполнат правото на ЕУ во соодветните области. Иако сè уште е нејасно како тоа условно би било оперативно во пракса, јасно е дека ЕУ ќе бара од земјите на Западен Балкан прво да се интегрираат регионално во идентификуваните области. Настанот имаше за цел да понуди платформа за размислување и дискусија за предлогот за планот за раст на ЕК доколку може да го поддржи подобрувањето на рамката за економско управување и да ги доведе земјите кандидати од Западен Балкан да ги исполнат економските критериуми во процесот на пристапување. Настанот ги собра креаторите на политиките и претставниците на граѓанското општество, академската заедница и бизнис секторот за да размислуваат за овие релевантни прашања. На покана на ЕПИ, свое присуство имаше и НЕКСТ-ЕМ дооел.