АЕК – Втор јавен состанок за 2019 год.

На покана на Агенцијата за електронски комуникации, НЕКСТ-ЕМ дооел присуствуваше на Вториот јавен состанок за 2019 год. кој се одржа на 2 Декември 2019 год. со почеток во 10 ч. во административната зграда на АЕК – Бизнис сала.

Состанокот го отвори Директорот на Агенцијата, г-динот Сашо Димитријоски. На овој состанок имаше презентации на следните теми, Презентиција на резултатите од последните мерења за перформансите и квалитетот на јавните мобилни комуникациски мрежи на национално ниво, и Придонесот на новите технологии во вкупната вредност на нејонизирачко зрачење. На состанокот се презентираше националниот извештај за перформансите и квалитетот на мрежите на операторите, преку кој корисниците можат да направат споредба на параметрите за квалитет на двата оператори кои нудат мобилни комуникациски услуги преку сопствена мрежа како што се квалитет на говор, пристап до интернет и мрежно покривање. Се презентираа измерените нивоа на нејонизирачко зрачење на одредени целни локации како што се градинките, како и нивна споредба со претходно измерените нивоа пред да бидат воведени мобилните комуникациски услуги од четвртата генерација, со цел да се согледа ефектот на новите технологии. На состанокот се дискутираше и за очекуваното влијание врз здравјето на луѓето од нивото на нејонизирачко зрачење кои што се очекува по воведувањето на 5Г мобилните комуникациски услуги.