IT технологијата оди напред, ние ја следиме, Вам Ви останува само да не следите Нас..

Со Нас правите ИТ чекор - НАПРЕД!

АЕК – Втор јавен состанок за 2014 год.

На покана на Агенцијата за електронски комуникации, НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ присуствуваше на Вториот јавен состанок за 2014 год. кој се одржа на 23 Декември 2014 год. со почеток во 10 ч. во новата административна зграда на АЕК – Бизнис сала.

ДЗЛП – Завршна конференција

Дирекцијата за заштита на лични податоци и Норвешкиот орган за заштита на личните податоци – Datatilsynet  одржаа завршна кoнференција на проектот„Техничка помош за зајакнување на организациските и институционалните  капацитети за заштита на личните податоци“.
Конференцијата беше посветена на темата: „Предизвиците на социјалните мрежи поврзани со приватност” и „Дали сме сите во Cloud?!”

Тарифник

НЕКСТ-ЕМ дооел како овластен регистрар, врши регистрација на нови домени како и обнова за истите од наредната година.

Одлука

НЕКСТ-ЕМ дооел како овластен регистрар од МАРнет, смета дека треба да Ви појасни одредени информации за да полесно го разберете целиот процес и ја завршите целата процедура без притисоци и непотребни нервози.
Во моментов е актуелно секој домен да се пререгистрира, да се избере регистрар, и да се премине од МАРнет кон избраниот регистрар, со што во иднина наплатата ќе ја врши регистрарот кој сте го избрале, а регистрарот се раздолжува кон МАРнет. Ова е битно да го знаете дека само пререгистрација, без продолжување на доменот, не значи ништо, затоа што по валидноста на доменот, и по временскиот рок кој е даден во Правилникот на МАРнет, доменот може да се избрише. Затоа би сакале да Ви кажеме дека кај нас, пререгистрација, значи автоматски и продолжување на доменот, а обнова може да биде од наредната година, кога доменот веќе е пререгистриран, и само се обновува времетраењето на доменот за наредниот период. Да сумираме, пререгистрацијата започна од 01 Април 2014 год. и ќе трае до 31 Март 2015 год.
Сите домени кои се веќе регистрирани во МАРнет досега, мора да се пререгистрираат бидејќи МАРнет повеќе не врши регистрација/обнова на домени. Тоа го прават овластени регистрари. Доколку имате домен, тој мора да се пререгистрира, што воедно значи и обнова на доменот, доколку не го пререгистрирате, не можете ни да го обновите.

АЕК – Прв јавен состанок за 2014 год.

На покана на Агенцијата за електронски комуникации, НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ присуствуваше на   Првиот јавен состанок за 2014 год. кој се одржа на 22 Мај 2014 год. со почеток во 10 ч. во новата административна зграда на АЕК – Бизнис сала.
Агенцијата за електронски комуникации воведе нова регулатива за побрз интернет до корисниците.

     
Syndicate content